Φίλτρα νερούΜεγάλη σειρά φίλτρων νερού οχημάτων, βιομηχανίας και οικιακής χρήσης. Ευρωπαϊκές και αμερικανικές εφαρμογές οχημάτων, με ή χωρίς χημικά πρόσθετα ανάλογα με τις προδιαγραφές. Φίλτρα από 10 έως 10.000 λίτρα την ώρα για βιομηχανική χρήση σε διάφορες διατομές. Φίλτρα οικιακής χρήσης σε ποικιλία υλικών από χαρτί, νήμα, συνθετικό υλικό, ενεργό άνθρακα, και κρυστάλλους αποσκλήρυνσης. Υψηλή κατακράτηση έως και 0,1 micron και απορρόφηση οσμών και χημικών ουσιών. Συστήματα αναστροφής όσμωσης και άλλα.

Βρέθηκαν 277 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
FB1.01491 FBN WK42/4 0,00
FB1.01491 FBN WK42/2 0,00
FB1.01492 FBN WK31/2 0,00
FB1.01494 FBN WK32 0,00
FB1.01496 FBN WK31/4 0,00
FB1.01544 FBN WK42/1 0,00
FB1.01582 FBN WK21 0,00
FB101491 FBN WK42/2 0,00
FB101491 FBN WK42/4 0,00
FB101492 FBN WK31/2 0,00
FB101494 FBN WK32 0,00
FB101496 FBN WK31/4 0,00
FB101544 FBN WK42/1 0,00
FB101582 FBN WK21 0,00
FB3.05170 FBN W79/2 0,00
FB305170 FBN W79/2 0,00
FHL.3M10 FBN W1374/2 0,00
FHL3M10 FBN W1374/2 0,00
FN1.01483 FBN WK842 0,00
FN1.01483 FBN WK842/2 0,00
FN1.01487 FBN WK940/5 0,00
FN1.01534 FBN WK727 0,00
FN1.01534 FBN WK723/1 0,00
FN1.01534 FBN WK731 0,00
FN1.01543 FBN WK78 0,00
FN101483 FBN WK842 0,00
FN101487 FBN WK940/5 0,00
FN101534 FBN WK723/1 0,00
FN101534 FBN WK731 0,00
FN101534 FBN WK727 0,00
FN101543 FBN WK78 0,00
FN2.01541 FBN WK1168 0,00
FN2.01542 FBN WK930/4 0,00
FN2.05008 FBN W940/19 0,00
FN2.05010 FBN WK815/80 0,00
FN201541 FBN WK1168 0,00
FN201542 FBN WK930/4 0,00
FN205008 FBN W940/19 0,00
FN205010 FBN WK815/80 0,00
FN9.04181 FBN WK8165 0,00
FN9.05009 FBN WK716 0,00
FN9.05015 FBN WK842/3 0,00
FN9.05018 FBN WK828 0,00
FN9.05019 FBN WK918/1 0,00
FN9.05019 FBN WK940/16 0,00
FN9.05019 FBN WK940/11 0,00
FN9.05055 FBN WK812 0,00
FN9.05062 FBN WK719/5 0,00
FN9.05110 FBN WK8118 0,00
FN9.05157 FBN WK8164 0,00
FN9.05161 FBN WK8153 0,00
FN9.05175 FBN WK8113 0,00
FN9.07804 FBN WK8171 0,00
FN904181 FBN WK8165 0,00
FN905009 FBN WK716 0,00
FN905015 FBN WK842/3 0,00
FN905018 FBN WK828 0,00
FN905019 FBN WK918/1 0,00
FN905019 FBN WK940/16 0,00
FN905019 FBN WK940/11 0,00
FN905055 FBN WK812 0,00
FN905062 FBN WK719/5 0,00
FN905110 FBN WK8118 0,00
FN905157 FBN WK8164 0,00
FN905161 FBN WK8153 0,00
FN905175 FBN WK8113 0,00
FN907804 FBN WK8171 0,00
FO1.01380 FBN W1126 0,00
FO1.01384 FBN W723/3 0,00
FO1.01417 FBN W950/4 0,00
FO1.01425 FBN W920/21 0,00
FO1.01425 FBN W1126/4 0,00
FO1.01425 FBN W920/6 0,00
FO1.01425 FBN W920/17 0,00
FO1.01425 FBN W920/14 0,00
FO1.01425 FBN W920/23 0,00
FO1.01425 FBN W920 0,00
FO1.01457 FBN W712/21 0,00
FO1.01457 FBN W712/6 0,00
FO1.01458 FBN W719/12 0,00
FO1.01458 FBN W719/4 0,00
FO1.01464 FBN W712 0,00
FO1.01465 FBN W916/1 0,00
FO1.01465 FBN W920/80 0,00
FO1.01475 FBN W940/81 0,00
FO1.01475 FBN W940/24 0,00
FO1.01475 FBN W933/1 0,00
FO1.01475 FBN W940/1 0,00
FO1.01475 FBN W940 0,00
FO1.01475 FBN W940/21 0,00
FO1.01475 FBN W932/81 0,00
FO1.01475 FBN W940/27 0,00
FO1.01475 FBN W940/44 0,00
FO1.01475 FBN W950/5 0,00
FO1.01475 FBN W940/25 0,00
FO1.01476 FBN W77 0,00
FO1.04031 FBN W815/3 0,00
FO1.04033 FBN W811/81 0,00
FO1.04043 FBN W724/1 0,00
FO1.04047 FBN W8005 0,00
FO1.04072 FBN W818/81 0,00
FO1.04076 FBN W719/15 0,00
FO1.04076 FBN W719/13 0,00
FO1.04076 FBN W719/29 0,00
FO1.04080 FBN W930 0,00
FO1.04080 FBN W930/7 0,00
FO1.04081 FBN W818/82 0,00
FO1.04084 FBN W1140/1 0,00
FO1.04084 FBN W1140 0,00
FO1.04169 FBN W68/3 0,00
FO101380 FBN W1126 0,00
FO101384 FBN W723/3 0,00
FO101417 FBN W950/4 0,00
FO101425 FBN W920/6 0,00
FO101425 FBN W920/21 0,00
FO101425 FBN W1126/4 0,00
FO101425 FBN W920/17 0,00
FO101425 FBN W920/14 0,00
FO101425 FBN W920 0,00
FO101425 FBN W920/23 0,00
FO101457 FBN W712/21 0,00
FO101457 FBN W712/6 0,00
FO101458 FBN W719/12 0,00
FO101458 FBN W719/4 0,00
FO101464 FBN W712 0,00
FO101465 FBN W916/1 0,00
FO101465 FBN W920/80 0,00
FO101475 FBN W933/1 0,00
FO101475 FBN W940/1 0,00
FO101475 FBN W940/81 0,00
FO101475 FBN W940/24 0,00
FO101475 FBN W932/81 0,00
FO101475 FBN W940 0,00
FO101475 FBN W940/21 0,00
FO101475 FBN W950/5 0,00
FO101475 FBN W940/27 0,00
FO101475 FBN W940/44 0,00
FO101475 FBN W940/25 0,00
FO101476 FBN W77 0,00
FO104031 FBN W815/3 0,00
FO104033 FBN W811/81 0,00
FO104043 FBN W724/1 0,00
FO104047 FBN W8005 0,00
FO104072 FBN W818/81 0,00
FO104076 FBN W719/13 0,00
FO104076 FBN W719/29 0,00
FO104076 FBN W719/15 0,00
FO104080 FBN W930 0,00
FO104080 FBN W930/7 0,00
FO104081 FBN W818/82 0,00
FO104084 FBN W1140 0,00
FO104084 FBN W1140/1 0,00
FO104169 FBN W68/3 0,00
FO2.01382 FBN W712/31 0,00
FO201382 FBN W712/31 0,00
FO3.01387 FBN W1170 0,00
FO3.01401 FBN W940/29 0,00
FO3.01401 FBN W940/5 0,00
FO3.01401 FBN W940/18 0,00
FO3.01428 FBN W950/17 0,00
FO3.01428 FBN W962/8 0,00
FO3.01428 FBN W962/6 0,00
FO3.01428 FBN W950/14 0,00
FO3.01428 FBN W950/13 0,00
FO3.01428 FBN W950/1 0,00
FO3.05096 FBN WD962 0,00
FO301387 FBN W1170 0,00
FO301401 FBN W940/5 0,00
FO301401 FBN W940/29 0,00
FO301401 FBN W940/18 0,00
FO301428 FBN W950/17 0,00
FO301428 FBN W962/8 0,00
FO301428 FBN W950/14 0,00
FO301428 FBN W962/6 0,00
FO301428 FBN W950/13 0,00
FO301428 FBN W950/1 0,00
FO305096 FBN WD962 0,00
FO4.01381 FBN W920/32 0,00
FO4.01454 FBN W940/37 0,00
FO4.04019 FBN W815/81 0,00
FO401381 FBN W920/32 0,00
FO401454 FBN W940/37 0,00
FO404019 FBN W815/81 0,00
FO5.01426 FBN W713/16 0,00
FO5.01463 FBN W920/47 0,00
FO5.01469 FBN W719/11 0,00
FO5.04035 FBN W930/11 0,00
FO5.04041 FBN W840 0,00
FO5.04041 FBN W820 0,00
FO5.04057 FBN W921/80 0,00
FO5.04059 FBN W816/80 0,00
FO5.04077 FBN W814/80 0,00
FO5.04078 FBN W811/80 0,00
FO5.04078 FBN W815/80 0,00
FO5.04105 FBN W712/8 0,00
FO5.04171 FBN W67/1 0,00
FO501426 FBN W713/16 0,00
FO501463 FBN W920/47 0,00
FO501469 FBN W719/11 0,00
FO504035 FBN W930/11 0,00
FO504041 FBN W840 0,00
FO504041 FBN W820 0,00
FO504057 FBN W921/80 0,00
FO504059 FBN W816/80 0,00
FO504077 FBN W814/80 0,00
FO504078 FBN W811/80 0,00
FO504078 FBN W815/80 0,00
FO504105 FBN W712/8 0,00
FO504171 FBN W67/1 0,00
FO9.01376 FBN W936/4 0,00
FO9.01376 FBN W936/2 0,00
FO9.01424 FBN WP931 0,00
FO9.04015 FBN W712/15 0,00
FO9.04028 FBN W1140/5 0,00
FO9.04030 FBN W712/22 0,00
FO9.04067 FBN W712/9 0,00
FO9.04067 FBN W712/11 0,00
FO9.04102 FBN WP928/81 0,00
FO9.04109 FBN WP1169 0,00
FO9.04134 FBN W68 0,00
FO9.04178 FBN W940/34 0,00
FO9.05119 FBN W1254X 0,00
FO9.05120 FBN W925 0,00
FO9.05150 FBN WP12308 0,00
FO9.05153 FBN W1374/7 0,00
FO9.05168 FBN W1387 0,00
FO9.05176 FBN W1022 0,00
FO901376 FBN W936/4 0,00
FO901376 FBN W936/2 0,00
FO901424 FBN WP931 0,00
FO904015 FBN W712/15 0,00
FO904028 FBN W1140/5 0,00
FO904030 FBN W712/22 0,00
FO904067 FBN W712/11 0,00
FO904067 FBN W712/9 0,00
FO904102 FBN WP928/81 0,00
FO904109 FBN WP1169 0,00
FO904134 FBN W68 0,00
FO904178 FBN W940/34 0,00
FO905119 FBN W1254X 0,00
FO905120 FBN W925 0,00
FO905150 FBN WP12308 0,00
FO905153 FBN W1374/7 0,00
FO905168 FBN W1387 0,00
FO905176 FBN W1022 0,00
HA0.02219 FBN WD950/2 0,00
HA0.05221 FBN W1019 0,00
HA0.07623 FBN W1372 0,00
HA002219 FBN WD950/2 0,00
HA005221 FBN W1019 0,00
HA007623 FBN W1372 0,00
HAD1.07683 FBN WH945/2 0,00
HAD107683 FBN WH945/2 0,00
HAD2.07688 FBN WH980/3 0,00
HAD2.07689 FBN WH980 0,00
HAD207688 FBN WH980/3 0,00
HAD207689 FBN WH980 0,00
HAD3.07692 FBN WH1257/1 0,00
HAD3.07693 FBN WH1257/2 0,00
HAD3.07694 FBN WH1257 0,00
HAD307692 FBN WH1257/1 0,00
HAD307693 FBN WH1257/2 0,00
HAD307694 FBN WH1257 0,00
NI1.05148 FBN WK413 0,00
NI105148 FBN WK413 0,00
NI3.05034 FBN WK31/5 0,00
NI305034 FBN WK31/5 0,00
OI1.01398 FBN W716/1 0,00
OI1.01420 FBN W714/4 0,00
OI1.01444 FBN W714/2 0,00
OI101398 FBN W716/1 0,00
OI101420 FBN W714/4 0,00
OI101444 FBN W714/2 0,00
PV9.01739 FBN WD073 0,00
PV9.01739 FBN WA940/6 0,00
PV901739 FBN WD073 0,00
PV901739 FBN WA940/6 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης